Chinachemnet   |   Sign in   |   Join Now2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine (Levo) Manufacturers, China 2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine (Levo) Suppliers, China 2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine (Levo) Exporters
Gold Suppliers > Hangzhou Pharma & Chem Co.,Ltd. > 2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine (Levo)
  • Region :Intermediates
  • Tel : +86-571-87040515
  • Fax : +86-571-87214761
  • Email :chenhk@hzph.com
  • URL :www.hzph.com

Details for China 2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine (Levo)

2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine (Levo)

Category :

Intermediates

2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine (Levo)
CAS NO :
EC NO :
MF :
MW :
Synonyms : no data